Les mer om bærekraft og samfunnsansvar i stbank her.

Bærekraft og samfunnsansvar

Vårt samfunnsansvar

På lik linje med andre næringer, har banken et ansvar for å unngå å medvirke til miljøødeleggelser, korrupsjon eller brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter. For banken handler samfunnsansvar særlig om å ivareta disse hensynene i investeringer og lån. Tillit fra omverdenen og godt omdømme er viktig for banken. Bankens interessenter har forventninger til at banken utøver sin rolle som en ansvarlig samfunnsaktør. 

Bankens policy for bærekraft, samfunnsansvar og klimarisiko omhandler hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø. Det å skape verdier og være lønnsom er en del av bankens samfunnsrolle, og banken vil på denne måten bidra til vekst og utvikling i samfunnet. Det er ikke likegyldig hvordan banken tjener sine penger, valg av produkter og tjenester skal ikke gå på bekostning av mennesker, etikk eller miljø. Det er en selvfølge at banken etterlever gjeldende lover og forskrifter, og banken skal ha høy etisk bevissthet.

Bankens policy for bærekraft, samfunnsansvar og klimarisiko skal være kjent for alle ansatte.

Hvordan jobber vi med bærekraft og klimarisiko

 

Bankens målsetting er å bidra til bærekraftig omstilling for våre kunder og lokalsamfunnet. Vår kompetanse skal å hjelpe kundene og lokalsamfunnet i en bærekraftig retning.

 

Som lånegiver skal banken vurdere klimarisiko hos kundene. Gjennom kundedialogen bidrar vi til økt bevissthet rundt klimarisiko.

Klimarisiko er en integrert del av bankens risikostyring. Bankens klimaavtrykk i utlånsporteføljen rapporteres i risikorapporter, samt i årlig bærekraftsrapport.

 

Banken er miljøfyrtårnsertifisert og rapporterer på energiforbruk, avfallshåndtering, reisevirksomhet og innkjøp. Bankens totale klimaavtrykk vil rapporteres på vår hjemmeside i egen bærekraftsrapport.

Banken samarbeider gjennom alliansen LOKALBANK med øvrige banker for å etterleve regulatoriske krav og forventninger til bærekraft og klimarisiko.

Visste du at vi har eget Grønt boliglån?

Her i stbank har vi nå opprettet et eget boliglån for deg som skal kjøpe bolig i energiklasse A eller B, les mer, og finn ut hvordan du kan søke i linken under!

Bærekraft

For Stadsbygd Sparebank ligger bærekraft i vår visjon og forretningstenkning som lokal sparebank. Klimaendringer og nye regulatoriske krav stiller strengere krav til bankens virksomhet. Banken har valgt 4 av FN `s bærekraftsmål i vår virksomhetsstyring.

Policy for samfunnsansvar og bærekraft er besluttet av styret i Stadsbygd Sparebank.

Stadsbygd Sparebank har vedtatt disse 4 bærekraftmålene:

Bærekraftmål #5 - Likestilling mellom kjønnene
Banken skal være en inkluderende og attraktiv arbeidsplass for medarbeidere i alle aldersgrupper og livsfaser. Banken jobber for en jevn kjønnsfordeling i styret, ledergruppen og blant medarbeiderne.

Bærekraftmål #11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Banken skal gjennom sitt engasjement utvikle lokalsamfunnet. Dette skal gjøres gjennom tilgang til risikokapital, kompetanseoverføring, sponsorater og utdeling gaver.

Bærekraftmål #13 - Stopp klimaendringene!
Banken vil gjennom kredittrådgivning påvirke kunder til å redusere utslipp, samt bidra til økt fokus og kunnskap på området gjennom lokalt engasjement og samarbeid.

Bærekraftmål #16 - Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
Banken vil gjennom vårt arbeid med hvitvasking og terrorfinansiering bekjempe økonomisk kriminalitet, herunder skatteunndragelser og korrupsjon.

 

 

 

Les mer om Bærekraftfondet

Stadsbygd Sparebanks Bærekraftfond 

Bankens målsetting er å bidra til bærekraftig omstilling for våre kunder og lokalsamfunnet. Vår kompetanse skal å hjelpe kundene og lokalsamfunnet i en bærekraftig retning.

Her kan du lese mer om det nyopprettede Bærekraftfondet for Stadsbygd Sparebank!

Ta kontakt med vår bærekraftansvarlig - Johan Kårli.

Har du spørsmål om Bærekraft?

Ta kontakt med vår bærekraftsansvarlig Johan Kårli.

les mer om åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Stortinget har vedtatt Åpenhetsloven med virkning fra 1. juli 2022. Lovens intensjon er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.

Info om at stbank har signert grønnvaskingsplakaten

Grønnvasking

Grønnvasking er en form for villedende markedsføring hvor bedrifter promoterer varer eller tjenester som grønne eller bærekraftige, uten tilstrekkelig grunnlag. Stadsbygd Sparebank ønsker å unngå dette og har signert Grønnvaskingsplakaten.

Les mer om stbanks miljøfyrtårnssertifisering

Miljøfyrtårn

Stadsbygd Sparebank ble høsten 2021 Miljøfyrtårn-sertifisert. Banken har oppfylt en rekke miljøkrav innenfor temaene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energi, estetikk, innkjøp, transport og naturmangfold / arealbruk.