Bærekraftfondet - Stadsbygd Sparebank

Hvorfor Bærekraftfond?

Stadsbygd Sparebank har opprettet Bærekraftfondet for å bidra til bærekraftig omstilling for våre kunder og lokalsamfunnet. Vår kompetanse skal å hjelpe kundene og lokalsamfunnet i en bærekraftig retning.

Omstilling i bærekraftig retning har en kostnad for mennesker og samfunn. Banken har derfor opprettet et bærekraftsfond som skal være med å gi incentiv og støtte omstilling.

Fondets formål er å understøtte bankens policy og bærekraftsmål. Tildeling av midler til virksomheter er begrenset til bankens kunder. Tildeling av fondets midler til lag/foreninger/frivillige skal ha tilhørighet i Indre Fosen kommune.

Fondet tildeler midler etter søknad på følgende områder i 2024:

 • kompetansehevende tiltak, miljøsertifisering for våre kunder
 • frivillige bærekraftstiltak i Indre Fosen kommune(alle kan søke)

Les mer om Stadsbygd Sparebank sitt bærekraftarbeid

Her kan du søke på Bærekraftfondet til stbank

Søknadsfrister - Bærekraftfondet

Søknadsfrister:    
         🕙  31. januar
         🕙  31. mai
         🕙  30.  september

Tilbakemelding på søknadene vil bli gitt rett etter styremøte i fondet som avholdes rundt den 15. i påfølgende måned.
Søknad må skje på eget skjema.

Styret i bærekraftfondet 2023 - 2024

Styret i Bærekraftfondet

Disse sitter i styret for Bærekraftfondet for Stadsbygd Sparebank (f.v.):
◾ Johan Kårli (styreleder)
◾ Inga Sommerseth Bremeraunet (Johan Bojer VGS)
◾ Iver Tveiten (Johan Bojer VGS)
◾ Ingunn Rokseth (næringslivsrepr. fra NIT Indre Fosen)
◾ Per Inge Tung (leder bedriftsmarked i stbank).

Spørsmål om Bærekraftfondet

Hva kan det søkes om støtte til?

Bærekraftfondet skal støtte omstilling hos våre næringskunder, samt frivillige bærekraftprosjekter i Indre Fosen Kommune. Det gis ikke støtte til fullfinansiering av prosjekter og utbetaling skjer som refusjon av kostnader.

 • For 2024 prioriteres kompetansehevende tiltak
 • Miljøsertifisering/Iso-sertifisering hos våre næringskunder
 • Klimarådgivning(landbruk/bedrift)
 • Innleie av forelesere på området bærekraft/klimarisiko
 • Annen holdningsskapende aktivitet
Hva gis det ikke støtte til?

Fondet innvilger ikke støtte til:

 • Drift av næringsvirksomhet, kommersielle aktører og lovpålagte offentlige oppgaver. 
 • Formål i strid med god forretningsskikk.
 • Miljøskadelige formål.
 • Religiøse eller politiske formål.
 • Prosjekter som virker diskriminerende med hensyn til etnisitet eller nasjonalitet.
 • Prosjekter med uryddig økonomi eller uklar organisering.
 • Oppgaver som i hovedsak tilligger det offentlige.
 • Prosjekter som gjennomføres i utlandet.
 • Forskningsprosjekter.
 • Oppgradering av bygg/teknisk anlegg i bygg etc.
Hvordan søke på Bærekraftfondet?

For å søke må det fylles ut et eget søknadsskjema. Du finner skjemaet på denne nettsiden. Vi tar ikke imot søknader på e-post eller i posten.

Søknader over kr. 50.000 krever at prosjektbeskrivelse er vedlagt.

Når er søknadsfristen?

Fondet har 3 søknadsfrister pr. år:

Søknadsfrister Dato for tilbakemelding

31. januar 15. februar

31. mai 15. juni

30. september 15. oktober

Når blir tildelt støtte utbetalt?
Utbetaling skjer som refusjon av kostnader etter gjennomført tiltak og kvittering / dokumentasjon må fremvises.
Ta kontakt med vår bærekraftansvarlig - Johan Kårli

Har du spørsmål om Bærekraftfondet?

Ta kontakt med vår bærekraftsansvarlig Johan Kårli.